Drepturi si obligatii

 
 

DREPTURILE PACIENTULUI

Cap. 2 DREPTUL PACIENTULUI LA INFORMATIA MEDICALA

Art. 4 Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.

Art. 5 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.

Art. 6 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.

Art. 7 Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.

Art. 8 Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.

Art. 9 Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

Art. 10 Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.

Art. 11 Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.

Art. 12 Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

CAP. 3 CONSIMTAMANTUL PACIENTULUI PRIVIND INTERVENTIA MEDICALA

Art. 13 Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca interventia medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Art. 14 Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.

Art. 15 In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.

Art. 16 In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.

Art. 17 In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.

Art. 18 Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Art. 20 Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

CAP. 4 DREPTUL LA CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR SI VIATA PRIVATA A PACIENTULUI

Art. 21 Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

Art. 22 Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau legea o cere in mod expres.

Art. 23 In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.

Art. 24 Pacientul are acces la datele medicale personale.

Art. 25 Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

CAP. 6 DREPTURILE PACIENTULUI LA TRATAMENT SI INGRIJIRI MEDICALE

Art. 29 In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aduc la cunostinta publicului.

Art. 30 Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personalul acreditat. Se excepteaza cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.

Art. 31 Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.

Art. 32 Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La  solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.

Art. 33 Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.

Art. 34 Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective. Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.

Art. 35 Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare. Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

Art. 37 Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

-----------------------------------------------------

* Conform Legii nr.46 din 21 ianuarie 2003

 

OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

  - REGULAMENT DE SALON-

1. Bolnavii vor avea asupra lor şi vor folosi obiecte personale de igienă : prosop, săpun, pieptene, pastă şi periuţă de dinţi, hârtie igienică, etc.

2. Bolnavii vor efectua zilnic igiena generală sau parţială în cazuri speciale: ex. cei imobilizaţi la pat.

3. Bolnavii vor respecta instrucţiunile indicate de persoanalul medical în legătură cu modul de administrare a medicamentelor.

4. Uşa salonului va fi menţinută închisă; aerisirea se face numai pe geam.

5. Conform legislatiei in vigoare în spital este interzis fumatul.

6. Bolnavii nu au voie să folosească  ziare sau alte materiale textile pentru a mânca pe ele sau să tapeteze noptierele; alimentele nu vor fi depozitate între geamuri sau în sertare lângă obiecte de igienă şi medicamente.

7. Este interzisă păstrarea bagajelor si a obiectelor de valoare (nedeclarate) în salon, bolnavii vor depune îmbrăcămintea de stradă la garderoba.

8. Regulamentul intern al spitalului interzice ca pacienţii să aducă în salon ghivece cu flori sau să pună flori tăiate în apă.

9. Ieşirea sau plecarea din secţie se face numai cu permisiune medicală. 

10.Bolnavii se vor informa de la personal cum se colectează deşeurile menajere şi medicale.

11. Vizitele aparţinătorilor vor respecta programul de vizită afişat.

12.Este interzis pentru vizitatori sau însoţitori să se aşeze pe paturile bolnavilor.

13.Bolnavii sunt rugaţi să păstreze curăţenia, ordinea şi integritatea obiectelor sanitare, mobilierului şi lenjeriei din dotarea salonului.

15. Spălarea frecventă  a mâinilor este cel mai eficient mod de a preveni infecţiile nosocomiale: la intrarea şi ieşirea din salon; după folosirea grupului sanitar, înainte şi după masă, după diverse activitaţi, etc.

16. Imediat ce constată că  a intervenit o schimbare în starea de boală, va informa imediat personalul medical: febră, diaree, dureri de orice tip, etc.

17. Pe timpul spitalizării se va respecta regulamentul intern al spitalului, indicaţiile medicului şi recomadările personalului medical.

18. Vizitatorii nu au voie să aducă pacienţilor alimente alterate, interzise de către medicul curant, băuturi alcoolice, ţigări;

19. Pacienții sunt obligaţi să explice membrilor familiilor şi să lămurească pe aparţinători în legătură cu respectarea cu stricteţe a regulilor privind vizitarea pacienților și a dispozițiilor referitoare la obligațiile pacienților pe timpul internării și după externare.

20.Se va prezinta medicului de familie biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală primită la externare.

21.Vizitatorii se vor spăla pe maini la intrarea şi ieşirea din salon / secţie / spital.

 

Drepturile asiguratilor

- sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru; 

- sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate; 

- sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia; 

- sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii; 

- sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru; 

- sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; 

- sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate; 

- sa beneficieze de servicii medicale de urgenta; 

- sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica; 

- sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare; 

- sa beneficieze de dispozitive medicale; 

- sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu; 

- sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul; 

- sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale; 

- sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

 

Obligatiile asiguratilor

- sa se inscrie pe lista unui medic de familie; 

- sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate; 

- sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru; 

- sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati; 

- sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului; 

- sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar; 

- sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru; 

- sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.